GDPR

 

 

Společnost Kargea s.r.o. se sídlem: Třebízského 1372/3,120 00 Praha 2, spisová značka C 108632, vedeného Městským soudem v Praze se zavazuje chránit osobní údaje a soukromí uživatelů svých služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), tj. od 25. 5. 2018, se společnost zavazuje chránit osobní údaje dle GDPR.

Pro účely uzavření a plnění smlouvy s klientem zpracováváme veškeré údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se zejména o: jméno a příjmení klienta, rodné číslo/datum narození, adresa trvalého či jiného bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, případně sídlo podnikající fyzické osoby, její obchodní firma, identifikační číslo

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

Osobní údaje klientů zpracováváme na území České republiky.

Společnost Kargea s.r.o. spravuje a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění uvedeného účelu, tzn. po dobu trvání smluvního vztahu a následně pět let po jeho skončení nebo po dobu pěti let, pokud k uzavření smlouvy nedojde.